skip to Main Content

088 0203700 vso.hetmozaiek@attendiz.nl logo-somtoday

Visie en Missie

De missie van onze school

Goed onderwijs aan leerlingen met een specifieke behoefte. Dat is waar we als Attendiz voor gaan en staan. We slagen in onze opgave door onze leerkrachten dag in dag uit in staat te stellen hun werk in en om de klas goed te vervullen. Hierbij worden ze ondersteund door andere professionals in de school. VSO Het Mozaïek Almelo wil haar leerlingen actief betrekken bij het onderwijs; hen verantwoordelijkheid laten dragen voor het eigen leerproces opdat zij uiteindelijk zelf en zelfstandig keuzes kunnen maken gericht op hun eigen toekomst. Daartoe verzorgen wij activerend, prikkelend en uitdagend onderwijs. Onderwijs dat leerlingen ‘pakt’.

De visie van onze school

We hebben we geconcludeerd dat we onze missie het best kunnen nastreven door samen te werken. Samenwerking binnen en tussen teams, tussen teams en andere professionals, tussen scholen, met het samenwerkingsverband, met ouders en met onze partners. Die samenwerking is gehouden aan 4 samenwerkingsprincipes:

1. Werken met onderwijsformules Tot voor kort hanteerden we voor vergelijkbare doelgroepen leerlingen verschillende onderwijsaanpakken. In de afgelopen jaren hebben we goede stappen gezet om ons aanbod te professionaliseren en dat krijgt vanaf dit schooljaar zijn beslag. Voor vergelijkbare
doelgroepen gaan wij uniforme onderwijsformules hanteren. Het zorgt voor herkenbaarheid naar buiten, maar biedt ook heldere kaders binnen onze organisatie. Het geeft ons de mogelijkheid om veel meer gebruik te maken van elkaars kennis en expertise, waardoor we onze kwaliteit kunnen verbeteren en onze talenten en middelen beter kunnen benutten.

2. Werken in én aan professionele ruimte Elke professional is waardengedreven en vakmatig bezig om de leerlingen te ondersteunen en te begeleiden in hun leerprocessen. We noemen de professionele ruimte van leerkrachten Attendiz-proof als alle leerkrachten zich aangesproken en geïnspireerd voelen door onze missie, kernwaarden en opgaven.

3. Werken aan opbrengstgerichte samenwerking, intern én extern Om opbrengstgerichte samenwerking tot een succes te maken is het van groot belang dat we allemaal werken vanuit dezelfde bedoeling, zoals die is vastgelegd in onze missie en kernwaarden. Noodzakelijk is dat we onze onderlinge samenwerking zodanig inrichten dat het vertrouwen in elkaar toeneemt, dat we op elkaar kunnen bouwen en op een volwassen met elkaar communiceren. Opbrengstgerichte samenwerking is ook noodzakelijk om voldoende tijd en energie te houden voor onze kernactiviteiten – voor het merendeel van ons is dat de dagelijkse omgang met onze leerlingen.

4. Werken vanuit dienstbaar leiderschap Bovenstaande drie samenwerkingsprincipes staan en vallen met wat we hebben genoemd: werken vanuit dienstbaar leiderschap. Dienstbaar leiderschap is verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Meer specifiek komt het aan op het zorg dragen voor een veilige (leer)gemeenschap, voor kaders en middelen om goed onderwijs te kunnen geven. En last but not least op het elkaar aanspreken op professionele houding en gedrag.

leerkracht

Mission statement

“Van voorstructureren naar zelfreguleren”

Back To Top
Zoeken